Trgovačko društvo Creaticon d.o.o. iz Zagreba, Ulica Blaža Šoštarića 10, Republika Hrvatska (u nastavku: Creaticon) je kontrolor u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11) odnosno  voditelj je obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) te određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u okviru i za potrebe svojeg poslovanja i pravnog djelovanja.

Creaticon posebnu pažnju posvećuje tome da osobni podaci budu obrađivani u skladu sa temeljnim načelima iz Zakona o zaštiti osobnih podataka kao i onih iz Poglavlja II Opće uredbe o zaštiti podataka.

I. KUPOVINA

Kada kupujete putem webshop kanala www.skintegra.ba Creaticon obrađuje vaše osobne podatke kao kupca proizvoda na temelju činjenice sklapanja ugovora o kupoprodaji te u svrhu ostvarenja prava i obveza iz sklopljenog ugovora o kupoprodaji, dostave proizvoda kao i radi stavljanja na listu čekanja za željeni proizvod koji se namjerava kupiti, a trenutno nije dostupan.
Osobni podaci kupaca koji se obrađuju su: osobno ime kupca, adresa prebivališta, adresa za dostavu proizvoda, adresa elektroničke pošte i broj telefona.
Primatelji ovih podataka su:
 • ugovorni partneri za dostavu kupljenih proizvoda - A2B Express Delivery d.o.o. iz Sarajeva, Braće Mulića 48
 • ugovorni partner za obradu narudžbi Herba d.o.o. iz Cazina, Generala Izeta Nanića bb
 • pružatelj usluga webshop prodaje Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin, Irska
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska,
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irska,
 • Klaviyo, 125 Summer St, Floor 6Boston, MA 02111, SAD
Podaci se mogu prenositi u treće zemlje, a s obzirom na navedene primatelje podataka. Više informacija o tome kao i o mjerama zaštite osobnih podataka možete saznati na:
Podaci o vašim prethodnim kupnjama se čuvaju, a pojedinosti o proizvodima koje ste prethodno kupili koriste se kako bi vam mogli predlagati druge proizvode za koje vjerujemo da ćete isto biti zainteresirani.
Podaci se pohranjuju u elektronskom obliku, a mjere zaštite osobnih podataka odnose se na mjere informatičke sigurnosti.

II. REGISTRACIJA

Ako se registrirate kao član www.skintegra.ba Creaticon obrađuje vaše osobne podatke na temelju privole - činjenice dobrovoljnog otvaranja korisničkog računa na našoj web stranici.
Osobni podaci koji se obrađuju su: osobno ime, adresa prebivališta, adresu za dostavu proizvoda, adresu elektroničke pošte i broj telefona.
Svrha obrade ovih podataka je korištenje usluga koje Creaticon pruža na stranici www.skintegra.ba uključujući kupovinu putem webshop kanala, marketing te radi lakšeg pristupa Internetskoj trgovini radi kupnje i dostave proizvoda.
Primatelji ovih podataka su:
 • ugovorni partneri za dostavu kupljenih proizvoda - A2B Express Delivery d.o.o. iz Sarajeva, Braće Mulića 48
 • ugovorni partner za obradu narudžbi Herba d.o.o. iz Cazina, Generala Izeta Nanića bb
 • pružatelj usluga webshop prodaje Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin, Irska
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska,
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irska,
 • Klaviyo, 125 Summer St, Floor 6Boston, MA 02111, SAD
Podaci se mogu prenositi u treće zemlje i to Sjedinjene Američke Države, a s obzirom na primatelje podataka. Više informacija o tome kao i o mjerama zaštite osobnih podataka možete saznati na:
Creaticon koristi tzv. Shopify Abandoned Checkouts aplikaciju koja služi kao podsjetnik o započetoj, a nedovršenoj kupovini u webshopu.
Podaci o vašim prethodnim kupnjama se čuvaju, a pojedinosti o proizvodima koje ste prethodno kupili koriste se kako bi vam mogli predlagati druge proizvode za koje vjerujemo da ćete isto biti zainteresirani. Podaci se čuvaju najdulje do zatvaranja korisničkog računa odnosno povlačenja privole za obradu osobnih podataka. U svakom slučaju podaci se brišu u roku od 2 godine od vaše posljednje aktivnosti na web stranici.
Podaci se pohranjuju u elektronskom obliku, a mjere zaštite osobnih podataka odnose se na mjere informatičke sigurnosti.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA I POUZDANOST SUSTAVA

Creaticon provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka te uključenje zaštitnih mjera u obradu kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. To se očituje i na način da se posebna pažnja posvećuje pitanjima količine prikupljenih osobnih podataka, opsega njihove obrade, razdoblja pohrane i njihove dostupnosti.

Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, Creaticon provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik. To se prije svega ostvaruje kontinuiranim praćenjem pohranjenih osobnih podataka, obradom samo u najnužnijem opsegu i čuvanjem osobnih podataka samo koliko je nužno da bi se ostvarila svrha obrade.

Creaticon poduzima mjere kako bi osigurao da svaki pojedinac koji djeluje pod njegovom odgovornošću, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema njegovim uputama i pod njegovim nadzorom, odnosno pod nadzorom odgovorne osobe.

Creaticon je imenovao službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti sa svojim zahtjevima i pitanjima: dpo@skintegra.com.

PRAVA NOSITELJA PODATAKA – OSOBA NA KOJE SE ODNOSE OSOBNI PODACI

U trenutku kada Creaticon na bilo koji način želi prikupiti osobne podatke o tome se prethodno obavještava nositelj podataka na kojeg se ti podaci odnose te ga se upoznaje sa svim detaljima i njegovim pravima.

Osobni podaci prikupljaju se isključivo na dobrovoljnoj bazi, a radi ispunjenja obveza iz ugovora o kupoprodaji radi čega će osobni podaci nositelja podataka biti dostupni i trgovačkom društvu Herba d.o.o. iz Cazina, Generala Izeta Nanića bb, MBS: 1-5068-00 kako bi ono moglo obavljati prodaju proizvoda putem webshopa www.skintegra.ba te dostavljati proizvode kupcima.

Svaka osoba čije osobne podatke Creaticon obrađuje ima sljedeća prava u odnosu na obradu njegovih osobnih podataka:

 • Pravo na transparentne informacije, komunikaciju i modalitete ostvarivanja svojih prava
 • Pravo na pristup podacima
 • Pravo na ispravak podataka
 • Pravo na brisanje podataka (pravo na zaborav)
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo ulaganja prigovora
 • Pravo na ograničenje obrade podataka
 • Pravo protiviti se automatiziranoj obradi odnosno profiliranju

Transparentnost

Creaticon poduzima odgovarajuće mjere kako bi se nositelju podataka pružile sve potrebne i propisane informacije te omogućila komunikacija svih njegovih prava u vezi s obradom osobnih podataka u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

Creaticon prije početka prikupljanja podataka izvješćuje nositelja podataka, ukoliko on o tomu već nije izviješten, o svrsi obrade; kontroloru, prijamnom tijelu ili o trećoj strani kojoj će podaci biti dostupni;  zakonskoj obvezi dostave podataka za obradu; posljedicama u slučaju da nositelj podataka odbije tako postupiti; slučajevima u kojima nositelj podataka ima pravo odbiti dostavu osobnih podataka; o tomu je li pribavljanje osobnih podataka na dobrovoljnoj osnovi; o postojanju prava pristupa i prava ispravka podataka koji se na njega odnose.

Creaticon se obvezuje osobne podatke obrađivati na pravedan i zakonit način; osobne podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađivati na bilo koji način koji nije sukladan toj svrsi; obrađivati osobne podatke samo u mjeri i opsegu koji je nužan za ispunjenje određene svrhe; obrađivati samo vjerodostojne i točne osobne podatke, te ih ažurirati kada je to potrebno; osobne podatke koji su netočni i nepotpuni, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, izbrisati ili preinačiti; obrađivati osobne podatke samo u vremenskom razdoblju potrebnom za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni; osobne podatke čuvati u obliku koji dopušta identificiranje nositelja podataka ne dulje no što je to potrebno u svrhu za koju se podaci prikupljaju ili daljnje obrađuju; osigurati da se osobni podaci koji su prikupljeni za različite svrhe ne objedinjuju ili kombiniraju.

Nositelj podataka ima pravo podnijeti besplatan prigovor na zahtjev Creaticona glede budućeg korištenja ili prijenosa njegovih podataka za svrhu izravnog marketinga ili biti obaviješten prije nego što njegovi podaci budu po prvi put preneseni trećoj strani u svrhu izravnog marketinga. U slučaju da nositelj podataka ne da suglasnost, osobni podaci ne mogu se dostaviti trećoj strani.

Creaticon će, na zahtjev nositelja podataka, ispraviti, izbrisati ili blokirati podatke za koje se utvrdi da su netočni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način protivno zakonu i pravilima koja se odnose na obradu podataka.

Pravo na pristup podacima

Nositelj podataka ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava da se zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka ili prava na prigovor na takvu obradu, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru, postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila te u tim slučajevima smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za nositelja podataka.

Pravo na ispravak

Nositelj podataka ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Creaticona ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, nositelj podataka ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na zaborav

Nositelj podataka ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Creaticon ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni.

Pravo na ograničenje obrade

Nositelj podataka ima pravo od kontrolora ishoditi ograničenje obrade ako nositelj podataka osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se kontroloru omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, ako je obrada nezakonita i nositelj podataka se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, ako kontrolor više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih nositelj podataka traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako je nositelj podataka uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi kontrolora razloge nositelja podatak.

Pravo na prigovor

Nositelj podataka ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

Prigovor se podnosi pisanim putem, uključujući i elektronski oblik putem emaila te je nositelj podataka dužan u prigovoru naznačiti razloge svojeg prigovora.

Od trenutka zaprimanja prigovora Creaticon više neće obrađivati osobne podatke osim ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode nositelja podataka ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane kakvih pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, nositelj podataka u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se nositelj podataka protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se neće obrađivati u takve svrhe.

Pravo na prenosivost podataka

Svaka osoba čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Creaticonu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Creaticona ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Nositelj podataka ima pravo na izravni prijenos podataka od Creaticona drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

Pravo protiviti se profiliranju

Nositelj podataka ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu. Navedeno se ne odnosi na slučajeve kada je odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između nositelja podataka i kontrolora, dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe kontrolor te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa nositelja podatak ili temeljena na izričitoj privoli nositelja podataka.

POSEBNE ODREDBE VEZANE UZ WWW.SKINTEGRA.BA  

Creaticon je vlasnik domene ww.skintegra.ba te je odgovoran za sadržaj objavljen na njoj kao i za njezin rad općenito. Korištenjem stranice www.skintegra.ba automatski se prikupljaju određeni osobni podaci putem web tehnologija. Primarna svrha prikupljanja osobnih podataka na stranici www.skintegra.ba je omogućiti korisniku sigurno i učinkovito iskustvo te pružiti usluge i svojstva koja bolje ispunjavaju korisnikove potrebe i zahtjeve.

Creaticon na stranici skintegra.ba koristi tzv. “cookie” tehnologiju kako bi se unaprijedila kvaliteta korištenja i prikupili podaci za statističko izvješćivanje o internetskoj stranici. Cookie tehnologija ne pohranjuje individualnu e-mail adresu niti bilo kakve osobne podatke o korisniku. Cookie predstavlja malu jedinica informacija poslanih s internetske stranice koju preglednik računala korisnika pohranjuje na korisnički tvrdi disk. Ona sadrži informacije koje mogu zatrebati stranici www.skintegra.ba kako bi personalizirala korisničko iskustvo (npr. rotiranje slika na početnoj stranici skintegra.ba) te prikupila statističke podatke o internetskoj stranici, kao što su stranice koje se posjećuju, što se preuzima s njih, naziv domene davatelja pristupa internetu te državu iz koje dolaze korisnici odnosno posjetitelji, kao i adrese stranica koje se posjećuju odmah prije ili nakon posjeta stranici www.skintegra.ba. Niti jedan podatak od navedenih ne povezuje se s osobom korisnika osobno već se mjeri samo u skupnom obliku, kao skupni podatak. Unatoč tome, a radi maksimalne zaštite i sigurnosti, ako korisnik tako želi, može pretraživati i koristiti stranicu www.skintegra.ba i bez „cookie“ tehnologije, konfiguriranjem svojeg Internetskog preglednika na način da isti odbaci sve cookiese ili uz prethodnu obavijesti kad se određeni cookie postavlja.

Creaticon koristi tzv. “web beacons” (internetske oznake) sa svrhom oglašavanja, jačanja e-mail oglašavanja i evidencije uporabe skintegra.ba stranice. Koriste se treće strane za upravljanje s “web beacons” i podacima koji su tim putem prikupljeni. Web beacons ne pohranjuju pojedinačne e-mail adrese korisnika stranice www.skintegra.ba niti bilo kakve osobne informacije. Web beacons (čisti GIF-ovi) nevidljive su datoteke na internetskim stranicama koje korisnik posjeti, ona komunicira sa računalom korisnika stranice www.skintegra.ba kako bi se odredilo, između ostalog, je li već taj korisnik bio na toj stranici prije ili je li  pogledao određeni oglas. www.skintegra.ba može prikupljati IP adrese sa svrhom upravljanja sustavima, dijagnoze problema s poslužiteljem i prikupljanja skupnih informacija (kao na primjer koliko se posjetitelja prijavilo na skintegra.ba). Kad korisnik posjeti određenu internetsku stranicu na www.skintegra.ba poslužitelji bilježe IP adresu korisnika. IP adresa je broj koji se automatski dodjeljuje računalu kojim se korisnik koristiti internetom.