Ovim općim uvjetima reguliraju se prava i obveze glede izdavanja i korištenja poklon bon kartice „Skintegra“ ( u daljnjem tekstu: Kartica).

Izdavatelj Kartice je trgovačko društvo Creaticon d.o.o. iz Zagreba, Ulica Blaža Šoštarića 10 (u nastavku: Izdavatelj).

Ovim općim uvjetima utvrđuju se i prava odnosno obveze korisnika Kartice (u nastavku: Korisnik). Korisnik može biti fizička i pravna osoba. Korisnik je svaka osoba koja u posjedu drži Karticu.

Preuzimanjem Kartice od strane Korisnika smatra se da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio ove opće uvjete u cijelosti.

Opći uvjeti obvezuju Izdavatelja i svakog Korisnika koji kupi Karticu ili koji sa Karticom plaća određenu robu na prodajnim mjestima Izdavatelja.

Kartica je izrađena od papira te predstavlja sredstvo plaćanja, a Izdavatelj ju je obvezan prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u poslovnicama Izdavatelja. Kartica vrijedi isključivo na području Republike Hrvatske.

Svaka Kartica ima jedinstveni barcode te serijski broj.

Kartica je izdana i postaje sredstvo plaćanja kada se izvrši adekvatna gotovinska uplata ili uplata jednim od drugih načina plaćanja koje nudi Izdavatelj, a koja uplata odgovara protuvrijednosti iznosa na koji je Kartica izdana.

Karticu se može izdati na sljedeće novčane iznose: 100 kuna i 200 kuna. Iznos naznačen na Kartici predstavlja zamjenu jednog sredstva plaćanja drugim.

Vrijednost novčanog iznosa na Kartici moguće je iskoristiti samo jednokratno. 

U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na Kartici, Korisnik je u obvezi doplatiti razliku jednim od oblika plaćanja koje pruža Izdavatelj.

Ako je vrijednost kupnje niža od vrijednosti iznosa na Kartici, Izdavatelj nije u obvezi vratiti razliku između vrijednosti kupljene robe i vrijednosti iznosa na Kartici. Korisniku je dopušteno kupiti veći broj proizvoda kako bi jednom kupnjom mogao iskoristiti sav iznos na koji glasi Kartica.  

Pri kupnji Kartice Korisniku se ne odobravaju popusti. Uplata iznosa na Karticu nije moguća uz odgodu plaćanja ili obročnom otplatom.

Iznos novčanih sredstava na Kartici vrijedi 1 (jednu) godinu, od datuma uplate, odnosno Kartica vrijedi i može se iskoristiti u roku od 1 (jedne) godine od dana izdavanja.

Korisnik nema pravo na kamate na uplaćeni iznos na Kartici. Korisnik nema pravo da mu se jednom uplaćeni iznos na Karticu vrati već ga može koristiti samo za plaćanje roba i usluga Izdavatelja.

U slučaju gubitka, krađe ili takvog oštećenja Kartice koje bi onemogućilo njezinu daljnju uporabu, Izdavatelj  nije u obvezi isplatiti nikakvu odštetu Korisniku. Izdavatelj može odbiti Karticu kao način plaćanja ako posumnja da je krivotvorena ili da je njezina valjanost istekla ili da je toliko uništena da je nemoguće utvrditi njezin sadržaj.

Prilikom korištenja Kartice Izdavatelj nije obvezan provjeriti identitet donositelja Kartice. Smatra se da je donositelj Kartice ujedno i njezin zakoniti imatelj te Korisnik u smislu ovih općih uvjeta.

Izdavatelj ne odgovara za gubitak Kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene Kartice. Nije dopušteno na Kartici išta dopisivati, brisati, precrtavati ili popravljati jer će se u tom slučaju Kartica smatrati nevažećom.

Obveza Izdavatelja Kartice prestaje u trenutku kada Kartica bude iskorištena za kupnju proizvoda Izdavatelja ili kada istekne njezina valjanost ili ako postane nevažeća iz nekog od razloga opisanih u ovom općim uvjetima.

Za svaku Karticu Izdavatelj vodi bazu podataka o transakcijama, bilježe se vrsta prodane robe i iznos transakcije te vrijeme i mjesto. Navedena baza podataka podliježe svim propisima i mjerama koje predviđa i jamči Opća uredba o zaštiti podataka.

Korisnik Karticu može prenijeti na treću osobu predajom Kartice, a time sva prava i obveze iz Kartice prelaze na novog Korisnika. Smatra se da je i novi Korisnik pročitao i prihvatio ove opće uvjete činjenicom da je u posjedu Kartice. 

O svakoj izmjeni općih uvjeta Izdavatelj će Korisnika obavijestiti putem internetske stranice www.skintegra.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave na web stranici www.skintegra.hr,  a smatraju se prihvaćenima ako Korisnik u tom roku ne vrati Karticu Izdavatelju. Na web stranici www.skintegra.hr nalaze se i ostale informacije koje se odnose na Politike privatnosti zaštite osobnih podataka.